De wet van 2 juli 2010 heeft de architectuur van het toezicht op de financiële sector in België gewijzigd. De wetgever heeft ervoor geopteerd om te evolueren van een geïntegreerd toezichtsmodel, waar één enkele autoriteit verantwoordelijk was voor zowel het prudentieel toezicht als het gedragstoezicht, naar een bipolair toezichtsmodel, het zogenaamde "Twin Peaks"-model.

Binnen dit model wordt de microprudentiële en systemische controle, evenals de macroprudentiële controle toevertrouwd aan de Bank, terwijl het toezicht op de naleving van de gedragsregels waaraan de financiële tussenpersonen onderworpen zijn teneinde een loyale, billijke en professionele behandeling van hun cliënten te waarborgen, wordt toevertrouwd aan de Autoriteit financiële diensten en markten (FSMA ), de opvolger van de CBFA.

Nieuws
Algemeen juridisch kader
Toezichtsdomeinen
Portaal voor aangiften en kennisgevingen
Europees systeem voor financieel toezicht
Samenwerking
Publicaties
Sancties en minnelijke schikkingen
Consultaties
Links
Contact
Newsletter